klauzula informacyjna dla Zatrudnionych oraz Kandydatów
w procesie rekrutacyjnym

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) niniejszym informujmy o następującej treści klauzuli informacyjnej dla Zatrudnionych oraz Kandydatów w procesie rekrutacyjnym:

  1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Pana / Panią będącego / będącą Podmiotem danych jest Intertrans Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 92-517 Łódź, ul. A. Sacharowa 89, lok. 59, NIP 7282204176, REGON 472034915, KRS 0000086457; e-mail: lodz@intertrans.pl; tel.: +48 24 6175 300.
  2. Dane osobowe Podmiotu danych przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług niezależnie od jej podstawy prawnej oraz w celu zawarcia i realizacji umowy o pracę, w tym spełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa obciążających zatrudniającego.
  3. Dane osobowe Podmiotu danych zostaną udostępnione wyłącznie instytucjom i organom państwowym w związku z wypełnieniem obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów obciążających zatrudniającego.
  4. Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej.
  5. Dane Podmiotu danych przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług niezależnie od jej podstawy prawnej oraz w celu zawarcia i realizacji umowy o pracę oraz 3 lat po jej ustaniu, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego przewidują dłuższe terminy.
  6. Przysługuje Panu /Pani prawo do:

a)dostępu do swoich danych,

b)sprostowania swoich danych,

c)przeniesienia swoich danych,

d)usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

e)wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  1. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić zawarcie umowy o świadczenie usług niezależnie od jej podstawy prawnej lub umowy o pracę.
  2. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania.