klauzula informacyjna dla Ubezpieczonych polisą
KAPITALna FIRMA+ 2.0

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) niniejszym informujmy o następującej treści klauzuli informacyjnej dla Ubezpieczonych polisą KAPITALna FIRMA+ 2.0:

  1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Pana / Panią będącego / będącą Podmiotem danych jest Intertrans Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 92-517 Łódź, ul. A. Sacharowa 89, lok. 59, NIP 7282204176, REGON 472034915, KRS 0000086457; e-mail: lodz@intertrans.pl; tel.: +48 24 6175 300.
  2. Dane osobowe Podmiotu danych przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia KAPITALna FIRMA+ 2.0 stanowiącego indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie wraz z umową dodatkową z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
  3. Dane osobowe Podmiotu danych zostaną udostępnione wyłącznie Phinance S.A. oraz Vienna Insurance Group w celu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia KAPITALna FIRMA+ 2.0.
  4. Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej
  5. Dane Podmiotu danych przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy ubezpieczenia KAPITALna FIRMA+ 2.0 stanowiącego indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie wraz z umową dodatkową z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz 3 lat po jej ustaniu (okres przedawnienia roszczeń z umowy).
  6. Przysługuje Panu /Pani prawo do:

a)dostępu do swoich danych,

b)sprostowania swoich danych,

c)przeniesienia swoich danych,

d)usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

e)wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  1. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić zawarcie i realizację umowy ubezpieczenia KAPITALna FIRMA+ 2.0 stanowiącego indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie wraz z umową dodatkową z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
  2. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania.